اعتبارهای مالیاتی (Tax Credits) چه هستند؟

6 Jan, 2021

اعتبارهای مالیاتی مبالغی هستند که از مالیات پرداختنی شما کسر می شوند و میزان مالیاتی که پرداخت می کنید را کاهش می دهند و یا بصورت Refund به شما پرداخت می شوند. هر چه اعتبار مالیاتی بیشتری داشته باشید میزان مالیاتی که پرداخت می کنید کمتر و یا میزان برگشت مالیات Tax Refund بیشتری خواهید داشت.

این اعتبارها بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. اعتبارات غیر قابل پرداخت Non-refundable tax credits
  2. اعتبارات قابل پرداخت Refundable tax credits

اعتبارات غیر قابل پرداخت Non-refundable tax credits: اعتباراتی است که مالیات پرداختی شما را کم می کن تا به میزان صفر برسد. در صورتیکه مالیات بر درآمد شما صفر باشد این اعتبارات قابل پرداخت به شما نیستند. البته برخی از آنها قابل انتقال به سالهای بعد هستند و برخی نیستند.

اعتبارات قابل پرداخت Refundable tax credits: اعتباراتی هستند که حتی اگر مالیات پرداختنی شما صفر باشد بازهم در صورتیکه واجد شرایط باشید  به شما پرداخت خواهند شد.

مهمترین اعتبارات غیر قابل پرداخت عبارتند از:

  • Personal Amount
  • Tuition Fee
  • Medical Expenses

مهمترین اعتبارات قابل پرداخت عبارتند از:

  • GST/HST Credit
  • Canada Workers Benefit

استانها نیز ممکن است اعتبارات قابل پرداخت و غیرقابل پرداخت مختص به خودشون رو داشته باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb