چک لیست مالیات خوداشتغالی

فایل کردن مالیات به صورت کامل و دقیق همیشه چالش بزرگی برای افراد خوداشتغال بوده و هست. داشتن اطلاعات و دانش کافی راجع به هزینه‌ها و اقلامی که قانونا قابل کسر از درآمد خود اشتغالی هستند، منجر به کاهش قابل توجهی در مالیات پرداختی میگردد.

با استفاده از چک لیست زیرمیتوانید اطلاعات لازم را برای فایل کردن مالیات خود و اقلام مجاز برای کسر از درآمد بدست آورید.

در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد فایل کردن مالیات با ما تماس بگیرید.

General Information

check-markCopy of your previous tax return if you are a new client with us
check-markBusiness name
check-markGST/HST number
check-markBusiness address
check-markBusiness main product or service

Gross Business Income

check-markYour total gross business income (net of GST/HST)

Business Expenses (net of GST/HST)

check-markPurchase of materials
check-markSubcontracts
check-markAdvertisement
check-markMeal and entertainment
check-markBad debts
check-markInsurance
check-markInterest
check-markBusiness tax, fees, licenses, dues, and memberships
check-markOffice expense
check-markOffice Stationery and Supplies

check-markProfessional fees
check-markManagement and administration fees
check-markRent
check-markMaintenance and repairs
check-markSalaries, wages, and benefits
check-markTravel expense
check-markTelephone and utilities
check-markInternet
check-markDelivery, freight, and express
check-markOther expenses

Business-use-of-home expenses

check-markHeat
check-markElectricity
check-markInsurance
check-markMaintenance
check-markMortgage interest
check-markProperty taxes
check-markOther expenses
check-markPercentage of personal usage

Motor Vehicle Expenses

check-markThe kilometres you drove in the tax year to earn business income
check-markThe total kilometres you drove in the tax year
check-markGas
check-markInterest if you are financing your vehicle
check-markInsurance
check-markLicense and registration
check-markMaintenance and repairs
check-markLeasing cost if you are leasing your vehicle
check-markOther expenses (please specify)
check-markBusiness parking fees
check-markSupplementary Business Insurance

Assets used in your business

check-markVehicle
check-markComputer
check-markEquipment
check-markOthers


© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb