چک لیست مالیات شرکتی

لطفا برای فایل کردن مالیات شرکتی از چک لیست زیر استفاده نمایید تا بتوانید اطلاعات و مدارک لازم را فراهم نمایید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

چک لیست مالیات شرکتی

Corporation Information

check-markCorporation year-end bank account balance

If this is the first year of corporation tax filing, please provide:

check-markCorporation name
check-markCorporation number
check-markIncorporation date
check-markCorporation address
check-markCorporation business number
check-markCorporation main product or service
check-markShareholders’ name and percentage of share
check-markDirector or President’s Name and Phone Number

If this corporation filed tax before, please provide:

check-markPrevious corporation tax return

Corporation Financial statement if any

check-markProft&Lost statement
check-markBalance Sheet

توجه: اگر شرکت دارای صورتهای مالی فوق نیست، لطفا اطلاعات زیر را فراهم نمایید.

Corporation Income

check-markCorporation Gross Income (net of HST)

Corporation Expenses (net of HST)

check-markAdvertising and promotion
check-markBusiness insurance
check-markBusiness taxes, licences and memberships
check-markComputer-related expenses
check-markCredit card charges
check-markDonations
check-markFranchise fees
check-markGeneral and administrative expenses
check-markHome office expenses
check-markInterest and bank charges
check-markMeal and entertainment
check-markOffice expenses
check-markProfessional fees

check-markPurchase of materials
check-markRental
check-markSalaries and wages (attach T4)
check-markShipping and warehouse expense
check-markSubcontracts
check-markSupplies
check-markTelephone
check-markTraining
check-markTravel expenses
check-markVehicle expenses (kilometres drove to earn business income)
check-markOther expenses

Dividend

check-markShareholders’ Dividend (attach T5)

Account R/P

check-markAccount receivable
check-markAccount payable

Cost of Corporation Capital Assets

check-markEquipment
check-markOthers


© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb