چک لیست هزینه های جابه جایی

اگر به منزل جدیدی که به محل کار، بیزینس یا محل تحصیل شما نزدیک‌تر است نقل مکان کرده‌اید، ممکن است واجد شرایط دریافت هزینه‌های جابه‌جایی باشید.

برای واجد شرایط بودن، منزل جدید شما باید حداقل ۴۰ کیلومتر نزدیکتر به محل کار یا محل تحصیل جدید باشد. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

چک لیست هزینه های جابه جایی

Calculation of distance in kilometres

check-markDistance between your old home and your new place of work or educational institution
check-markDistance between your new home and your new place of work or educational institution
check-markAddress of your old residence
check-markAddress of your new residence
check-markDay of Move
check-markThe day you started your new job or business, or your studies
check-markName and address of your employer, business, or educational institution after the move

Allowable Moving Expenses

check-markTransportation and storage costs
check-markTravelling expense from old residence to new residence including
  • Travel costs (other than accommodation and meals)
  • Number of household members in the move
check-markMethod of travel
check-markNumber of kilometres
check-markAccommodation(hotel) cost
check-markNumber of nights
check-markMeals cost
check-markNumber of days

Temporary living expenses near new or old residence (maximum 15 days)

check-markAccommodation cost
check-markNumber of nights
check-markMeals cost
check-markNumber of days

Cost of selling the old residence

check-markSelling price
check-markReal estate commission
check-markLegal or material fees
check-markAdvertising
check-markOther selling costs(specify)

Cost of purchasing a new residence

check-markPurchase Price
check-markLegal or notaries fees
check-markTaxes paid for the registration or transfer of title (don’t include GST/HST or property taxes)
check-markAny reimbursement or allowance that is not included in your income, and that you received for moving expenses


© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb