چک لیست هزینه های کارمندی

به دلیل COVID-19، امسال بسیاری از کارمندان میتوانند هزینه‌های کار از منزل را از درآمد خود کم کنند. اگر شما مجبور شدید شخصا برای کار از منزل هزینه‌هایی را متقبل شوید و در قبال آنها کمک هزینه‌ای دریافت ننموده‌اید و یا کمک هزینه را به عنوان بخشی از درآمد دریافت کرده‌اید، میتوانید از کارفرمای خود درخواست کنید تا فرم‌های T2200/T2200s را برای شما امضا کنند.

این چک لیست به شما کمک میکند که بدانید چه نوع هزینه‌هایی را میتوانید از درآمد خود کسر کنید، برای اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت اداره مالیات رجوع نمایید.

چک لیست هزینه های کارمندی

General Requirements

check-markT2200 (Declaration of Conditions of Employment) or
check-markT2200S (Declaration of Conditions of Employment for Working at Home Due to COVID-19) from your employer

Employment Expenses

Motor Vehicle Expenses

check-markThe kilometres you drove in the tax year to earn business income
check-markThe total kilometres you drove in the tax year
check-markFuel and oil
check-markInterest if you are financing your vehicle
check-markInsurance
check-markLicense and registration
check-markMaintenance and repairs
check-markLeasing cost if you are leasing your vehicle
check-markOther expenses (please specify)
check-markBusiness parking fees
check-markSupplementary business insurance

Salaried Employees

check-markAccounting and legal fees
check-markTravelling expenses
check-markParking
check-markSupplies
check-markSalary expenses
check-markOffice rent
check-markHome office (only utilities and maintenance)

In addition to expenses listed under salaried employees, commission employees may also deduct:

Commission Employees

check-markAdvertising
check-markMeals and entertainment
check-markLodging
check-markLicenses
check-markElectronic equipment
check-markTraining costs
check-markTravel fare
check-markHome office (utilities, maintenance, property taxes, and home insurance)

Transportation Employees

check-markMeals
check-markLodging

Employed Artists

check-markMusical instruments

Employed Tradespersons

check-markTools


© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb