Skip to main content

فایلینگ پرداخت به پیمانکار فرعی برای بیزینس های ساختمانی

فرم T5018

T5018 form

اگر شما صاحب یک بیزینس یا شرکت ساخت و ساز و تعمیرات ساختمانی Construction Business هستید حتما این پست را ملاحظه کنید.

فرم T5018 که با نام صورت وضعیت پرداختی به پیمانکاران Statement of Contract Payments نیز شناخته می شود باید توسط بیزینس ها و شرکتهای ساختمانی Construction Business تکمیل و به CRA گزارش شود. تمام بیزینس های ساختمانی اعم از شرکت Corporation، بیزینس فردی Sole Proprietorship و بیزینس های مشارکتی Partnership که از پیمانکاران فرعی شخصی و شرکتی برای ارایه خدمات و سرویس های خود استفاده می کنند و بخشی از کار خود را به آنها واگذار می کنند موظف به فایلینگ این T اسلیپ هستند.

چه بیزینس های ساختمانی موظف به این فایلینگ هستند؟

بیزینس هایی که بیش از 50% از فعالیت های درآمدزایی آنها از محل فعالیتهای ساخت و ساز باشد و پرداختی به پیمانکاران فرعی subcontractors برای خدمات ساخت و ساز دارند موظف به این فایلینگ هستند.

چگونه این فایلینگ را می شود انجام داد؟

برای فایلینگ T5018 از لینک زیر اسلیپ مربوطه را می توانید دانلود و تکمیل کنید و بصورت انلاین و یا پستی به CRA گزارش کنید.

آیا عدم فایلینگ T5018 مشمول جرایمی از سوی CRA می شود؟

بله. عدم فایلینگ T5018 و یا تاخیر در فایلینگ آن مشمول جریمه ی تاخیر در فایلینگ می شود. همچنین در صورت تبانی با پیمانکار فرعی برای عدم فایلینگ T5018 ممکن است به دادگاهی شدن و چرایم فرار مالیاتی تا 200% فرار مالیاتی توسط پیمانکار فرعی شود.
برای دریافت نکته‌ها و توصیه‌های مالیاتی و حسابداری به ما بپیوندید.

© Copyright Qualivests Inc. | All Rights Reserved
Ottawa Web Design & SEO by ProLoyalWeb